Da bi zagotovili odlično uporabniško izkušnjo spletnega mesta, uporabljamo piškotke. Z uporabo naše spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotkov.

5599 oglasov za zaposlitev z 3 virov

Pogoji uporabe za iskalce zaposlitve

Pogoji uporabe za iskalce zaposlitve

PRVI DEL: POGOJI UPORABE BAZE PODATKOV ZAPOSLITEV.NET ZA REGISTRIRANE ISKALCE ZAPOSLITVE

1. DEFINICIJE

1.1. Zaposlitev.net – Alma Kariera d.o.o. (enotna matična številka: 5443709000, sedež: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenija).

1.2. Baza podatkov – baza Zaposlitev.net, ki se nahaja na spletni strani www.zaposlitev.net in vsebuje ponudbe za delo, razpise za zaposlitev in druge podatke v zvezi z zaposlovanjem.

1.3. Uporabnik – fizična oseba, ki se je strinjala s temi pogoji, se registrirala v Bazi podatkov in ustvarila uporabniški račun.

1.4. Podatki o uporabniku – vsi podatki v zvezi z uporabnikom, ki jih je slednji vnesel v bazo podatkov, vključno s tistimi, ki so vneseni v obrazec za registracijo, kot tudi podatki, vneseni v bazo podatkov v obliki datoteke (življenjepis in drugi dokumenti, povezani z aplikacija) in drugi podatki, ki jih Zaposlitev.net obdeluje v zvezi z Uporabnikom. Uporabniški podatki so osebni podatki za namene Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

1.5. Pogoji oziroma Pogoji – ti pogoji za registrirane iskalce zaposlitve za uporabo Baze Zaposlitev.net.

1.6. Prejemnik podatkov – pravna ali fizična oseba, ki uporablja Bazo podatkov za iskanje in selekcijo zaposlenih, tudi zase ali za svoje stranke, ali za druge storitve, ki jih Zaposlitev.net ponuja delodajalcem preko Portala in ji Zaposlitev.net sporoča ali omogoča dostop do Uporabniški podatki uporabnika v skladu s Pogoji.

1.7. Stranki – Zaposlitev.net in Uporabnik.

1.8. Vir - tretja stran, s katere Zaposlitev.net zbira ponudbe za delo.

1.9. Storitve – vse storitve Zaposlitev.net, namenjene iskalcem zaposlitve, kot so opisane na spletni strani www.zaposlitev.net. Storitve posredovanja pri zaposlovanju (vključno z možnostjo dodajanja Uporabnikove prijavne dokumentacije v Bazo podatkov, iskanja in prejemanja ustreznih ponudb za delo po elektronski pošti, sodelovanja na natečajih ipd.) so za Uporabnika brezplačne. Uporabnik plača Zaposlitev.net nadomestilo za dodatne storitve (svetovanje, testiranje, oglaševanje ipd.) v višini in pod pogoji, navedenimi v opisu posamezne storitve.

1.10. Podatki za dostop – uporabniško ime in geslo, ki ju uporabnik izbere ob registraciji kot uporabnik ali ju uporabnik pozneje spremeni v bazi podatkov.

1.11. Portal – okolje za posredovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev, ki ga upravlja Zaposlitev.net na naslovu www.zaposlitev.net.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

2.1. Po izpolnitvi obrazca za registracijo in potrditvi teh pogojev se uporabniku omogoči dostop do baze podatkov za uporabo storitev s pomočjo podatkov za dostop.

2.2. Uporabnik bo ohranil zaupnost dostopnih podatkov in jih ne bo razkril nikomur. Uporabnik je v celoti odgovoren za uporabo dostopnih podatkov.

2.3. Če je uporabnik pozabil dostopne podatke ali sumi, da so dostopni podatki postali dostopni tretjim osebam, mora uporabnik svoje dostopne podatke nemudoma spremeniti preko svojega uporabniškega računa v bazi podatkov ali o tem obvestiti Zaposlitev.net po elektronski pošti ali telefonu, po kateri Zaposlitev.net spremeni podatke za dostop v imenu uporabnika.

2.4. Uporabnik v bazo podatkov vnese samo pravilne in točne podatke o uporabniku, ki ne vsebujejo napačnih ali zavajajočih podatkov o njegovi izobrazbi, delovnih izkušnjah ali značajskih lastnostih. Uporabnik odgovarja za škodo, povzročeno Zaposlitev.net in tretjim osebam zaradi nepravilnosti, netočnosti ali nepopolnosti posredovanih uporabniških podatkov.

2.5. Vse pravice do baze podatkov pripadajo Zaposlitev.net. Pri uporabi baze podatkov in storitev uporabnik ne pridobi nobenih pravic do baze podatkov ali njenih delov. Uporabnik lahko podatke v bazi podatkov uporablja za vzpostavitev stika z delodajalci v dobri veri preko kontaktnih podatkov navedenih v ponudbah za delo z namenom prijave na delovno mesto. Uporabnik ne sme delati izvlečkov ali kopij baze podatkov ali je uporabljati za kakršne koli druge namene, vključno z uporabo kakršnih koli računalniških programov (aplikacije, skripte, zahteve ukazne vrstice itd.). Prav tako uporabnik ne sme poškodovati baze podatkov ali prekiniti njenega delovanja. Pri uporabi baze podatkov na kakršen koli način (vključno z namenom uporabe storitev) uporabnik ne pridobi avtorskih pravic za programsko opremo, potrebno za delovanje baze podatkov.

2.6. Uporabnik za prijavo na ponudbo za delo, ki jo Prejemnik podatkov objavi na Portalu, izpolni prijavnico in po želji doda izbrano prijavno dokumentacijo. Uporabnik se s prijavo na ponudbo za delo, ki jo Prejemnik podatkov objavi na Portalu, strinja, da svoje osebne podatke in prijavno dokumentacijo posreduje v obdelavo Prejemniku podatkov z namenom sodelovanja v natečaju za zaposlitev. Prijavna dokumentacija, ki jo uporabnik priloži v bazo podatkov, je na voljo samo prejemniku podatkov, na katerega objavljeno ponudbo za delo se je uporabnik prostovoljno prijavil s prijavnim sistemom portala. Uporabnik ima pravico do umika svoje prijave na ponudbo za delo, če je ta poslana na ponudbo za delo prejemnika podatkov prek prijavnega sistema Portal.

2.7. Uporabnik mora za prijavo na ponudbo za delo, zbrano iz vira, uporabiti možnosti, ki jih ponuja vir, ki niso pod odgovornostjo in nadzorom Zaposlitev.net.

2.8. Uporabnik ima po prijavi v svoj uporabniški račun pravico upravljati svoja e-poštna obvestila o želenih ponudbah za delo tako, da dopolni in spremeni njegove nastavitve ali zavrne nadaljnje prejemanje.

2.9. Uporabnik ima po prijavi v svoj uporabniški račun pravico zavrniti prejemanje e-pošte o storitvah, priložnostih in novostih Zaposlitev.net in njegovih partnerjev.

2.10. Uporabnik je upravičen do dopolnitve, popravka in zamenjave podatkov o uporabniku, vključno z dokumentacijo za prijavo, ki jo je vnesel v bazo podatkov. Za izbris uporabniškega računa mora uporabnik poslati ustrezno vlogo na [email protected]. Zaposlitev.net izbriše uporabniški račun najkasneje v 7 (sedmih) dneh od prejema ustrezne vloge uporabnika.

2.11. Poleg določb iz člena 2.10 ima uporabnik pravico do:
2.11.1. zahtevati, da Zaposlitev.net posreduje informacije o tem, katere uporabniške podatke Zaposlitev.net obdeluje v zvezi z njimi;
2.11.2. zahtevati, da se uporabniški podatki dopolnijo, popravijo ali zamenjajo, če uporabnik teh pravic ne more uveljavljati na način, določen v členu 2.10;
2.11.3. zahtevati izbris uporabniških podatkov in prekinitev nadaljnje obdelave;
2.11.4. zahtevati omejitev obdelave uporabniških podatkov;
2.11.5. vložiti ugovore glede obdelave uporabniških podatkov;
2.11.6. vložiti pritožbe pri ustreznem nadzornem organu v zvezi z obdelavo uporabniških podatkov;
2.11.7. uveljavljajo svojo pravico do prenosljivosti uporabniških podatkov v skladu z 20. členom Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAPOSLITEV.NET

3.1. Uporabnik s strinjanjem s Pogoji uporabe daje soglasje za uporabo piškotkov s strani Alma Career d.o.o. na spletni strani www.zaposlitev.net z namenom personalizacije storitve in prispevanja k zagotavljanju boljše storitve uporabniku.

3.2. Zaposlitev.net omogoča Uporabniku uporabo Storitev v skladu z določili teh Pogojev in Portala od registracije Uporabnika na Portalu.

3.3. Obdelava uporabniških podatkov uporabnika poteka na podlagi Splošnih pogojev kot pogodbe, sklenjene med Uporabnikom in Zaposlitev.net z namenom skladnosti s Splošnimi pogoji in v obsegu, ki je v njih določen. Obdelava določenih uporabniških podatkov, odvisno od storitve, ki se zagotavlja, poteka tudi zaradi izpolnjevanja obveznosti Zaposlitev.net, ki izhajajo iz zakonodaje, npr. v obsegu, ki ga določa zakon o računovodstvu. Zaposlitev.net deluje kot upravljavec v zvezi z obdelavo uporabniških podatkov iskalcev zaposlitve. Za komunikacijo v zvezi s to temo, prosimo, pišite na Zaposlitev.net: [email protected].

3.4. Zaposlitev.net želi poudariti, da je predložitev uporabniških podatkov obveznost, ki izhaja iz Pogojev in določil in če jih ne predložite ali zahtevate prekinitev ali omejitev njihove obdelave, lahko Zaposlitev.net onemogoči zagotavljanje storitev za Uporabnik v skladu s Pogoji. Če uporabnik vloži ustrezno zahtevo v zvezi z obdelavo njegovih uporabniških podatkov, ima Zaposlitev.net pravico začasno ustaviti zagotavljanje storitev uporabniku in izbrisati uporabniški račun skupaj z vsemi podatki v zvezi z njim. V posameznem primeru lahko uporabnik zahteva tudi izbris svojega uporabniškega računa in vseh podatkov v zvezi z njim.

3.5. Zaposlitev.net obdeluje (vključno z zbiranjem, shranjevanjem, organiziranjem, delitvijo, povezovanjem, uporabo, brisanjem, omogočanjem dostopa prejemnikom podatkov itd.) uporabniške podatke, ki jih uporabnik posreduje ob registraciji na portalu in jih uporabnik vnese v bazo podatkov za namenom zagotavljanja storitev uporabniku, pa tudi kadar je to potrebno za opravljanje zakonsko določenih obveznosti Zaposlitev.net ali za zaščito zakonitih interesov Zaposlitev.net.

3.6. Zaposlitev.net ne posreduje uporabniških podatkov tretjim osebam, razen v naslednjih primerih:
3.6.1. prejemnikom podatkov za izvajanje pogodb, sklenjenih z njimi, ali za zagotovitev takšne izvedbe;
3.6.2. tretjim ponudnikom storitev, ki jih Zaposlitev.net uporablja za zagotavljanje storitev uporabniku in zagotavljanje izvajanja storitev.

3.7. Osebe, navedene v klavzuli 3.6, so pooblaščeni obdelovalci uporabniških podatkov. Seznam pooblaščenih obdelovalcev, navedenih v točkah 3.6.1 in 3.6.2, je dostopen na spletni strani https://www.zaposlitev.net/en/companies.

3.8. Če ima Zaposlitev.net razlog za domnevo, da so uporabniški podatki uporabnika, vneseni v Bazo podatkov, nepravilni, napačni ali ne izpolnjujejo splošno sprejetih moralnih standardov, ima Zaposlitev.net pravico vnesene podatke izbrisati iz Baze.

3.9. Zaposlitev.net ni pooblaščeni zastopnik ali zastopnik prejemnikov podatkov, zato Zaposlitev.net ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala uporabniku pri iskanju zaposlitve ali sodelovanju v nagradnih igrah na portalu. Uporabnik začne pogajanja in sklene pogodbo o zaposlitvi s prejemnikom podatkov samostojno brez posredovanja Zaposlitev.net, le-ta pa ne odgovarja za morebitne obljube prejemnika podatkov uporabniku ali njihovo neizpolnjevanje pogoji pogodbe o zaposlitvi.

3.10. Zaposlitev.net ne odgovarja za vsebino informacij o ponudbah za delo, objavljenih na Portalu s strani prejemnikov podatkov, njihovo skladnost z zahtevami veljavnih podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, saj je zanje v celoti odgovoren prejemnik podatkov. Zaposlitev.net ima pravico, da ponudbo za delo, ki jo je prejemnik podatkov objavil na portalu, popravi ali izbriše, če vsebuje netočne podatke, ki niso v skladu s Pogoji uporabe Zaposlitev.net ali ni v skladu s predpisi Republiko Slovenijo.

3.11. Zaposlitev.net ne odgovarja za ponudbe delovnih mest, sestavljene iz Virov. Zaposlitev.net ne more vplivati in upravljati vsebine navedenih ponudb za delo, saj Zaposlitev.net ni upravljavec Virov. Zaposlitvene ponudbe, ki so sestavljene iz Virov, se samodejno prikažejo na Portalu in Zaposlitev.net teh ponudb ne preverja. Zaposlitev.net ne prevzema nikakršne odgovornosti in zavrača vso odgovornost za vsebino, točnost, popolnost, zakonitost, zanesljivost in dostopnost ponudb za delo, ki so zbrane iz vira. Zaposlitev.net si pridržuje pravico, da iz baze podatkov, sestavljene iz vira, izbriše vsako ponudbo za delo, ki vsebuje podatke, ki so netočni, niso v skladu s pogoji uporabe Zaposlitev.net ali predpisi Republike Slovenije.

3.12. Zaposlitev.net ne zagotavlja, da bo Uporabnik našel zaposlitev preko Portala in v ta namen ne komunicira z osebami, ki potrebujejo zaposlene.

3.13. Zaposlitev.net ne odgovarja za kakršno koli nezakonito ali nepooblaščeno uporabo uporabniških podatkov uporabnika, ki so na voljo prejemnikom podatkov, ali za zaupnost teh podatkov, če mora prejemnik podatkov zagotoviti zaupnost.

3.14. V kolikor je Uporabnik ob registraciji v Portal podal ustrezno soglasje, ima Zaposlitev.net pravico, da Uporabnika obvešča o storitvah, priložnostih in novostih Zaposlitev.net in njegovih partnerjev na e-naslov, ki ga je vnesel ob registraciji v Portal.

3.15. Zaposlitev.net ima pravico, da uporabnika po elektronski pošti obvesti o novih ponudbah za delo, ki izpolnjujejo postavljene kriterije želenega delovnega mesta.

3.16. Zaposlitev.net ima pravico do prenosa baze podatkov, vključno z uporabniškimi podatki, ki so v njej, na strežnik, ki se nahaja v tuji državi. V tem primeru Zaposlitev.net ostane upravljavec podatkov.

3.17. Zaposlitev.net hrani uporabniške podatke skozi celotno obdobje izvajanja storitev in do izbrisa uporabnikovega računa v skladu s točko 2.10. Uporabniške podatke, ki so posebej povezani s kandidaturo uporabnika za zaposlitev prek storitve, Zaposlitev.net hrani eno leto.

3.18. Poleg določil točke 3.17. ima Zaposlitev.net pravico do hrambe uporabniških podatkov tudi za čas po zaprtju uporabniškega računa, v katerem je to upravičeno zaradi varovanja pravic, ki izhajajo iz Pogojev uporabe Zaposlitev.net. , Zakoni ali druga neposredno veljavna zakonodaja, predvsem v času zastaralnih rokov morebitnih zahtevkov.

3.19. Zaposlitev.net si pridržuje pravico do spremembe postopkov baze podatkov in strukture menija brez predhodnega obvestila uporabnika.

3.20. Zaposlitev.net ima pravico do enostranske spremembe teh splošnih pogojev, pri čemer mora o spremembah obvestiti in nove pogoje objaviti na spletni strani www.zaposlitev.net najmanj 5 (pet) dni pred začetkom veljavnosti sprememb. Spremembe ne veljajo retroaktivno za storitve, ki jih je uporabnik naročil pred začetkom veljavnosti.

4. ODGOVORNOST STRANK

4.1. Zaposlitev.net ima pravico enostransko prekiniti izvajanje storitev brez predhodnega obvestila in brez vračila uporabniku plačanega nadomestila za storitve, če je uporabnik kršil te pogoje in kršitve ni odpravil v 10 (desetih) delovnih rokih. dni od prejema opozorila Zaposlitev.net po e-pošti.

4.2. Uporabnik ima pravico, da se kadarkoli odpove nadaljnji uporabi Storitev, ne glede na razlog, tako da Zaposlitev.net o tem obvesti po elektronski pošti. V tem primeru uporabnik nima pravice zahtevati vračila plačanega nadomestila za storitve.

4.3. Uporabnik odgovarja za škodo, ki jo povzroči Zaposlitev.net s kršitvijo teh Pogojev.

4.4. Zaposlitev.net ne odgovarja za točnost in vsebino podatkov, vnesenih v Bazo podatkov, niti za morebitno škodo, ki bi uporabniku nastala kot posledica uporabe podatkov, vsebovanih v Bazi podatkov.

5. KONČNE DOLOČBE

5.1. Če pogoji poslovanja določajo, da mora Zaposlitev.net biti obveščen po elektronski pošti, mora uporabnik taka obvestila poslati na [email protected].

5.2. Če pogoji poslovanja določajo, da mora Zaposlitev.net biti obveščen po telefonu, uporabnik to obvestilo sporoči na telefonsko številko (+386) 1 2307 896.

5.3. Morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju obveznosti, bosta pogodbeni stranki skušali reševati s pogajanji. V primeru nesoglasja se spor rešuje pred sodiščem Republike Slovenije v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

 

DRUGI DEL: POGOJI UPORABE BAZE PODATKOV ZAPOSLITEV.NET ZA NEREGISTRIRANE ISKALCE ZAPOSLITVE

Ta del pogojev (v nadaljevanju »pogoji«) je ločen in samostojen del pogojev, ki veljajo za neregistrirane iskalce zaposlitve ob uporabi spletnega mesta www.zaposlitev.net (v nadaljevanju »portal«), ki ga upravlja Alma Career doo. (enotna matična številka: 5443709000, sedež: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenija) (v nadaljevanju »Zaposlitev.net«) in storitve, ki jih ponuja preko nje.

Če Portal uporabljate za prijavo na katero od ponudb za delo, ki je tam na voljo, se naročite na e-poštna obvestila o želenih ponudbah za delo in nimate registriranega uporabniškega računa na Portalu ali se ne želite overoviti na Portalu. (v nadaljevanju »Stranka« in/ali »Vi«, »Vaš« itd.), ti pogoji veljajo za vas.

Ti pogoji so informativni in vključujejo informacije v spodnjem poglavju o obdelavi vaših osebnih podatkov.

Zaposlitev.net ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost podatkov, ki ste jih vnesli v prijavnico, in ne zagotavlja brezhibnega delovanja Portala. Če pride do motenj v delovanju Portala in niste prepričani, ali so vaša prijava in drugi podatki/dokumenti prispeli do zadevnega delodajalca, obvestite Zaposlitev.net tako, da pišete na naslov: [email protected].

 

1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

1.1. Na podlagi vašega soglasja bo Zaposlitev.net delodajalcu posredoval vaše naslednje osebne podatke, za katere ste se odločili, da jih posredujete delodajalcu z izpolnitvijo prijavnice na Portalu: e-poštni naslov, ime in priimek, telefonsko številko, podatke, ki jih vsebuje prijavo, podatke, vključene v dokument, ki ste ga priložili.

1.2. Zaposlitev.net je v teh pogojih naveden kot obdelovalec v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Zadevni delodajalec, kateremu se strinjate s posredovanjem vaših osebnih podatkov, je upravljavec vaših osebnih podatkov. Delodajalec bo vaše osebne podatke obdeloval na način in za namene, o katerih vas je posebej obvestil.

1.3. Osebni podatki, ki jih posredujete, so na voljo posameznemu delodajalcu, zaposlenim na Zaposlitev.net in v ustreznem primeru ponudnikom storitev Zaposlitev.net, ki delujejo kot obdelovalci Zaposlitev.net.

1.4. Zaposlitev.net hrani podatke o vaši prijavi na portalu eno leto od posamezne prijave. Navedeni rok hrambe izhaja iz zastaralnih rokov za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov za določeno škodo, ki veljajo za vaše aplikacije.

1.5. Če ne predložite osebnih podatkov iz člena 1.1, se ne boste mogli prijaviti na zadevno delovno mesto in se morate (i) obrniti na delodajalca, da se sami prijavite na delovno mesto; ali (ii) se registrirate na portalu kot uporabnik, da se prijavite za zadevno delovno mesto.

1.6. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate lahko naslednje pravice:
1.6.1. zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov;
1.6.2. zahtevati dopolnitev, popravek ali zamenjavo podatkov;
1.6.3. zahtevati izbris podatkov in prekinitev nadaljnje obdelave;
1.6.4. zahtevati omejitev obdelave podatkov;
1.6.5. vložiti pritožbe pri ustreznem nadzornem organu v zvezi z obdelavo podatkov;
1.6.6. prekliče svoje soglasje;
1.6.7. uveljavljate svojo pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Ljubljana, 16.8.2023